Regulamin

BIURO TŁUMACZENIOWE – REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 2a/5 w Chorzowie.
2. Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI wykonuje tłumaczenia zwykłe i przysięgłe z i na język francuski.

§ 2
Zasady rozpoczęcia współpracy

1. Realizacja zlecenia następuje po uzgodnieniu przez Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI i Klienta warunków dotyczących zlecenia.
2. Wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty do tłumaczenia objęte są poufnością, a zlecenia wykonywane są zgodnie z terminem ustalonym między Biurem, a Klientem.

§ 3
Warunki współpracy oraz sposoby płatności

1. Wycena tłumaczeń niepoświadczonych oraz wycena tekstu przysięgłego następuje na podstawie stron rozliczeniowych tekstu przetłumaczonego, na podstawie statystyki wyrazów właściwej dla danego edytora tekstu. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1600 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych 1125 znaków ze spacjami.
2. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych cena może ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania tekstu. O ewentualnej zmianie ceny Klient jest informowany przed rozpoczęciem współpracy.
3. W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu, a także w niektórych przypadkach Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.
4. Po wykonaniu zlecenia na rzecz firmy, Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI wystawia Klientowi fakturę VAT, którą należy opłacić w terminie podanym na fakturze. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego na fakturze.
5. Całkowita cena netto za realizację zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową. Strona tłumaczenia liczona jest jako pełna. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto. Przy wyliczaniu ceny uwzględniany jest również wybrany przez Klienta czas realizacji zamówienia: tryb zwykły (powyżej 3 dni), tryb przyśpieszony (2­3 dni) lub tryb ekspresowy (do 24 godzin). Przy ustalaniu terminu wykonania zlecenia nie bierze się pod uwagę dni wolnych.
6. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
7. W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia e­mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nie spowodowanych z winy Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI.

§ 4
Reklamacje

1. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz należycie uzasadniona.
2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 7 dni od daty wykonania usługi.
3. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

§ 5
Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI jest jednak zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zlecenia.
2. W szczególnych przypadkach Biuro tłumaczeniowe PLAC FRANCUSKI może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Chorzowie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2014.

PLAC FRANCUSKI

Biuro tłumaczeń jest jednym z adresów przy wirtualnym Placu Francuskim, na którym znajdziecie Państwo także szkołę językową. Na Placu znajduje się również księgarnia oferująca towary związane z Francją i językiem francuskim. A może ciekawa okaże się również lektura bloga będącego naszym wirtualnym miejscem spotkań.

SZKOŁA JĘZYKOWA

szkola-jezykowa

KSIĘGARNIA FRANCUSKA

ksiegarnia-francuska

WAKACJE WE FRANCJI

wyszukiwarka-wakacyjna

BLOG

blog-francuski